سامانه «اپرو» چیست؟

سامانه آنلاین خدمات گردشگری در سراسر جهان است  که وجه تمایز آن، امکان دریافت تمامی خدمات ویژه سفر به شکل متمرکز در این سامانه است. سرعت و سهولت دریافت خدمات گردشگری، آن را به ابزاری کاربردی تبدیل کرده است؛ به شکلی که شما می توانید در هر ساعت از شبانه روز، از خدمات مشاوره و اطلاع رسانی، رزرو بلیت و هتل و خدمات دیگر این سامانه  بهره مند شوید. ضمنا این سامانه قابلیت ارائه خدمات از طریق وب سایت، موبایل وکیوسک های بانکی را دارا است.

بانک گردشگری به عنوان تنها بانک تخصصی صنعت گردشگری، با  راه اندازی کیوسکهای ویژه سامانه اپرو در باجه های 24 ساعته شعب خود و اماکن عمومی پیشگام ارائه خدماتی متمایز و نوین به  هموطنان عزیز در حوزه گردشگری و سفر خواهد بود و دسترسی آسان و سریع همگان به خدمات سفر را در هر ساعت از شبانه روز فراهم خواهد کرد. لازم به ذکر است سامانه اپرو به زودی از طریق وب سایت و همراه بانک گردشگری نیز ارائه خواهد شد.

 

چه خدماتی را میتوان از سامانه اپرو دریافت کرد؟ 

 

تهیه آنلاین بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس به مقاصد گردشگری داخلی و خارجی

بـا در دسـت داشـتن کارت بانکـی بانـک گردشـگری و یـا کارتهـای دیگـر عضـو شـبکه شـتاب میتوانیـد از سـامانه اپـرو نصـب شـده بـر روی کیوسـکهای بانـک گردشـگری، بلیـت پروازهـای داخلـی و خارجـی، بلیـت قطـار و بلیـت اتوبـوس خریـداری کنیـد. ایـن خدمـات به ویـژه بـرای کسـانی کـه بـا ضـرورت مسـافرت ناگهانـی مواجـه میشـوند اهمیـت زیـادی دارد.

 

رزرو هتل در هر نقطه از جهان در تمامی ساعات شبانه روز

بـرای اطمینـان از اقامتـی راحـت میتوانیـد بـه محـض نهایـی شـدن برنامـه سـفرتان، بـا مراجعـه بـه کیوسـکهای بانک گردشـگری و اسـتفاده از ایـن سـامانه، هتـل خـود را در ایـران و هـر نقطـه از جهـان رزرو کنید.

 

  سایر خدمات اپرو

ارائـه خدمـات بیمـه مسـافرتی، مدیریـت تورهـای گردشـگری داخلـی و خارجـی و پرداخـت عـوارض خـروج هـم از دیگـر خدمـات نوینـی هسـتند کـه از طریـق سـامانه اپـرو بـه زودی قابـل ارائـه خواهنـد بـود. 

ســامانه اپــرو توســط شــرکت »باشــگاه گردشــگری ایرانیــان«و زیــر نظــر »بانــک گردشــگری« طراحــی و عملیاتــی شــده و در معــرض اسـتفاده هـم میهنـان عزیـز قـرار گرفتـه اسـت. 

عـلاوه بـر آن مشـاوره سـفر نیـز از دیگـر امکاناتـی اسـت کـه گردشـگران مـی تواننـد بـه زودی از طریـق سـامانه اپـرو بـه راحتـی از آن بهره منـد شـده و از ایـن خدمـات اسـتفاده نماینـد.

 

اطلاعات بیشتر 

بـرای دریافـت اطلاعـات بیشـتر میتوانیـد بـه وبسـایت www.Apro.ir مراجعـه و یا بـا مرکـز ارتبـاط بـا مشـتریان بـه شـماره 28456 -021 تمـاس حاصـل نماییـد.